Støtte og sponsorer

Etablering av et seilsportsenter på Storøyen er meget økonomisk krevende men samtidig en langsiktig investering i idrettstilbud og gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom i Åsane og tilhørende områder. Utover etablering av seilsportsenteret arbeider vi tett med Bergen og Omegn Friluftsråd for å tilgjengeliggjøre øyen for allmennheten som et flott friluftsområdet

Åsane Seilforening er den nærmeste seilforening til Bergen by og den eneste seilforening med ungdomstilbud nord for Bergen i vår region.

Vi er helt avhengig av gode støttespillere for å få dette til og de siste tre årene har vi fått på plass midler til utvidelse av vår ungdoms båt satsing med 7 nye tomansjoller (Feva XL), 2 Zoom8 enmannsbåter og 4 nye (totalt12) Optimist joller og en ny følge båt.

Vår visjon er «seilglede for alle». For å nå denne visjonen ønsker vi blant annet at alle som ønsker det uavhengig av økonomi skal få muligheten til å prøve seiling som idrett. Derfor har vi fokusert på å etablere et bredt tilbud med klubbfinansierte båter for rekruttering og tilbud i alle aldersgrupper. Vi ønsker også å tilby seiling for de som gjerne faller ut av annen organisert idrett.

Vi ønsker at alle våre støttespillere skal få mest mulig igjen for sin støtte og at midler skal gå til dedikerte prosjekter og utstyr. Her ønsker vi dialog med mulige sponsorer for å finne hvordan vi kan tilrettelegge for at disse kan få best mulig profilering og verdi ut av sine bidrag

Vi har foreløpig delt opp våre sponsorprosjekt i tre grupper for å tydeliggjøre hva sponsorer kan og har bidratt med

Støttespillere /sponsorer til vår Seilsportsanlegg:

Her trenger forening betydelige midler for å realisere anlegget men alle bidrag hjelper til å nå målet. Alle anlegg vil få godkjenning for å kunne søke spillmidler men 2 /3 deler må finansieres av egne midler, rabatterte leveranseavtaler og egeninnsats.

Det vi kan gi tilbake til våre sponsorer er tydelig profilering inne på vårt seilsportsenter som når dette er ferdig vil også bli brukt til utleie og synlig for mange brukere. Profilering på nettsiden og utsendt materiell. I tillegg ønsker vi i samarbeid med våre støttespillere og lage mulige eventer med storbåtseiling etc, der gjerne et besøk på øyen med grilling eller andre aktiviteter kan inngå. Dette tenkt som et bidrag fra foreningen for å gi merverdi for støtte.

Dagens støttespillere sponsorer av Seilsportsenteret med det verneverdige Seilerhuset

     

   

Sponsorer til våre båter:

Med vår visjon «Seilglede for alle» har vi investert i en del klubb båter. Vi har i dag 7 Feva tomansjoller, 8 eldre og 4 nye Optimist joller og 2 Zoom8 enmannsjoller.  Feva jollene koster 48.000 pr stykk og vi har fått disse finansiert gjennom 1/3 fra tippemidler, 1/3 fra sponsorer og 1/3 fra egenkapital i foreningen.

Det vi kan gi våre båtsponsorer er reklame på siden av båten i tre år (en bedrift pr. jolle) og profilering på våre nettsider. Jollene vil bli brukt til ulike regatta i hele vår region. I tillegg vil vi kunne se på muligheten for et arrangement med storbåt der seiling og teamarbeid inngår.

For sesongen 2014 planlegger vi investering av ytterligere 1 Feva joller, 2 Optimist joller, 5 brett for vår nye brettsatsing og to rekrutterings toskrogsbåter for de som vokser ut av mindre enmannsjoller. Dette vil øke vårt lavterskel tilbud til alle uavhengig av økonomi til å prøve seiling som aktivitet og idrett. Økt satsing vil som i all idrett kreve noe mer kostnad.

Dagens båtsponsorer:

   

  

 

Støttespillere:

For å få til en satsing og oppbygging av både et seilsportsenter og ungdomsgruppen er vi avhengig av egenkapital og vi er derfor glade for at så pass mange bedrifter har støttet oss med 5.000 kroner.

Det vi kan gi tilbake er logo på våre nettsider i en sesong. Pengene blir dedikert til jollefinansiering eller finansiering av tiltak til seilsportsenteret. Så langt har disse pengene utelukket gått til jollefinansiering

Støttespillere for sesongen 2014

 

Sponsorer til Storøyedagen

Storøydagen er et årlig arrangement Åsane Seilforening  arrangerer på Storøyen.

«Målet for Storøyen dagen er å fremme Storøyen som friluftsområdet, skape engasjement for øyen i en hyggelig atmosfære for hele familien med engasjerende aktiviteter og skape interesse for seilsport og kystaktiviteter.»

I forbindelse med dette arrangementet ønsker vi samarbeidspartnere til aktiviteter og sponsing av premier til konkurranser

Sponsorer for Storøendagen 2013

   

 

Annen finansiering

I tillegg til sponsorer blir det meste av medlemskontingenten fra våre storbåtseilere brukt til oppbyggingen av seilsportsenteret. Kontingent fra jollegruppen blir brukt til vedlikehold og treningssamlinger. Utover dette får vi bingo midler fra Bystasjonen Bingo noe som  gir et veldig godt årlig bidrag til vår drift og finansiering av prosjekter.

Utover dette søker vi  de fond og bedrifter vi håper vil kunne støtte oss. Det er mange organisasjoner som søker og foreløpig har vi fått noen midler fra Sparebanken Vest (Visjon vest), Norsk Kulturminnefond, Bergen Kommune ved Åsane Kulturhus og Fana Sparebank.

Når vi får på plass vårt Seilsportsenter vil vi tilrettelegge dette for mulig utleie for at dette kan bidra til inntekt og drift av vår satsing. De fleste andre seilforeninger har ofte en havn med utleie av plasser de får inntekter fra, her er ikke vi like heldig som driver fra en øy med begrensede muligheter.

Nye sponsorer:

For å realisere våre planer å bygge opp et seilsportsenter og bidra til Storøyen som et flott friluftsområdet trenger vi ytterligere samarbeidspartnere som ønsker å bidra økonomisk eller med annen hjelp. Ta gjerne kontakt med leder for utvikling Arne Berven mob 90122462 arneberven@gmail.com  så kan vi sammen se om vi kan finne dedikerte delprosjekt og mulige profilering eller event aktivitet vi kan gi tilbake.